Financiële steun, vragen en antwoorden

Financiële steun, vragen en antwoorden

TAT is aangesloten bij KNV-TAXI en als aangesloten lid ontvangen wij regelmatig informatie en adviezen. 10 mei hebben wij nieuwsbrief ontvangen waarin veel belangrijke informatie staat vermeld die jou mogelijk kan helpen om het noodzakelijke “overheidsloket” te vinden.
We hebben het overzicht in zijn geheel gepubliceerd en het is slechts een kwestie van naar DIE ONDERWERPEN te zoeken die voor jou van belang zijn. De informatieve brief is inclusief links naar de betreffende loketten of informatiebronnen.

CORONA CRISIS EN MAATREGELEN VOOR ZZP’ERS[1]

Den Haag 10 mei 2020

In onderstaand overzicht willen we je meer informatie geven over de regelingen die voor jou als zzp’er interessant kunnen zijn. Soms is de precieze inhoud van een regeling nog niet bekend of vinden er nog wel eens wat aanpassingen plaats. Houd dus ook via de media en verschillende sites, waar je hieronder linkjes van vindt, de laatste stand van zaken goed in de gaten.

Ook gaan we in op een aantal veelgestelde vragen, die mogelijk ook weer helpen om bepaalde kosten tegen te gaan in deze tijd dat veel taxivervoer is stil komen te vallen. Of die je helpen in gesprekken met jouw leveranciers of zakelijke partners.

Via de KNV site houden we een Live Blog bij en zijn we bezig om alle gestelde vragen die interessant zijn voor taxiondernemers en – chauffeurs op een rij te zetten en ook actueel te houden. Soms zijn antwoorden nu namelijk nog niet bekend.

Heb je een vraag ? Kom je er niet uit of wil je meer weten ? Dan kun je ook een mail sturen naar knvtaxi@knv.nl. Of natuurlijk navraag doen bij de organisatie waar je bent aangesloten.

Welke financiële noodmaatregelen zijn er voor zzp’ers ?

Dat zijn er een paar, hieronder een opsomming. En af en toe komen er ook aanpassingen door. Kijk dus ook op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

Of ga naar de Corona rekentool die VNO NCW heeft ontwikkeld: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/nieuwe-coronacalculator-berekent-hoe-ondernemer-door-crisis-komt?utm_source=Nieuwsbrief_VNO-NCW&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) oftewel ToZo

Veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, zitten noodgedwongen zonder of met minder inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

TIP: de verschillende loketten van gemeenten communiceren dat ToZo kan worden aangevraagd door mensen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zouden mensen > AOW leeftijd buiten de boot vallen. Voor AOW-ers die onvoldoende AOW-rechten hebben (bijvoorbeeld omdat ze tijdens het werkzame leven enige tijd in het buitenland heeft gewoond) bestaat er nog een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een bestaande regeling. Of deze voldoende biedt, is lastig in te schatten (want ook weer van allerlei voorwaarden afhankelijk), maar het valt gezien de ernst van de problematiek in elk geval te proberen.  

 • Een zzp’er heeft zijn ToZo ontvangen van de gemeente, maar heeft een vraag over wel/niet terugbetalen. Het is toch geen lening ?

Bepalend is: heeft de zzp’er inkomensondersteuning van 3 maanden aangevraagd of een lening. Voor de eerste geldt inderdaad niet dat het terugbetaald moet worden, voor de lening* wel.

* Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

 • Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor bedrijfskrediet binnen de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)-regeling?

Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Je kunt je aanvraag doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. De uitvoering wacht wel nog eventjes op zich. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen, eventueel met terugwerkende kracht, tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

Op dinsdag 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. Veel gemeenten hebben zelfstandig ondernemers al geholpen met een voorschot, dat nu met de Tozo-uitkering kan worden verrekend. De huidige schatting op basis van monitoring is dat er in heel het land al 300.000 aanvragen voor de Tozo zijn gedaan.

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst (BD) neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Ben je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de coronacrisis? BD heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers, OOK voor taxi !

Het kabinet heeft een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro.

Inmiddels heeft het Kabinet besloten dat taxi ook aan de lijst wordt toegevoegd en dus hiervoor in aanmerking kan komen ! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder KNV, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector !! Ook voor de KNV-leden in de touringcarsector was het een goede avond. De code ‘ongeregeld personenvervoer’ staat gelukkig ook op de lijst. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Om in aanmerking te komen voor de TOGS geldt een aantal voorwaarden, die je hier kunt vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden  

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat je 4000 euro als eenmalig tegemoetkoming kunt krijgen, als je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000. En dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Oók na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Via de volgende link kom je op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), die de regeling uitvoert en waar je de aanvraag ook moet indienen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19  

Hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen:

 • Hoe zit het met doen van een aanvraag, met DigiD of e-herkenning ?

Je kunt op beide manieren de aanvraag doen, via DigiD of via e-herkenning.

 • Hoe zit het met die eis van bedrijfsadres mag niet dezelfde zijn als woonadres ?

Dat is in geval van taxi losgelaten. Dus ook als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres kun je voor de TOGS compensatie in aanmerking komen.

 • Ik heb met bijv. mijn leveranciers en verzekeraar kunnen regelen dat ik minder kosten maak, dan wel bepaalde kosten pas later hoef te betalen, hoe zit dat dan in de TOGS ?

Bij de TOGS gelden de betaalde kosten/lasten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020.

 • Zit er een verschil tussen het begrip ‘ vaste lasten’ en ‘vaste kosten’ ?

In de regeling wordt gesproken over vaste lasten en niet over vaste kosten. Daar zit inderdaad verschil in.

Vaste lasten zijn grof gezegd: huur bedrijfsvestiging, verzekeringen, belastingen en personeelskosten. En ook lease kosten, telefoonabonnement, kosten voor de geschillencommissie, kosten voor meterkeuringen en APK en premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Variabele kosten blijven er wel buiten, denk aan brandstof en onderhoud. Zie ook het rekenvoorbeeld in de bijlage.

 • Ik heb wel een omzetverlies en vaste lasten die doorlopen, maar dat is (net iets) minder dan 4000 euro, hoe zit het dan ?

Dan kun je geen gebruik maken van de TOGS, er staat nadrukkelijk steeds TEN MINSTE 4000 euro.

 • Hoe zit het met de controle op de voorwaarden van de TOGS ?

RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan herziet RVO het uitbetaalde bedrag of vordert het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

 • Bij financial lease zou de rente wel als vaste kosten gezien mogen worden maar de aflossing niet. Maar beide zijn toch vaste lasten, hoe zit het nu ?

Het gaat volgens de TOGS inderdaad om vaste lasten. Een leasecontract behoort tot de vaste lasten. Het maandbedrag mag dan ook worden meegeteld voor die € 4.000,-. Er wordt nergens gesproken over het opsplitsen van rente en aflossing.

 • Belastingen zijn vaste lasten, maar over welke belastingen hebben we het dan ? Geldt de BTW aangifte over 1e kwartaal ook ? Hoe zit het met iemand die zijn auto met eigen geld heeft aangeschaft; mogen de afschrijvingen opgevoerd worden als vaste lasten ? En gaat het om betalingen/vaste lasten incl. of excl. BTW ?

Belastingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de motorrijtuigenbelasting en dividendbelasting (respectievelijk niet relevant voor taxi of zzp’ers).

 • Kom ik als AOW-er en ZZP’er met de SBI taxicode in aanmerking voor een vergoeding ihkv de TOGS ?

Voor een aanvraag voor de TOGS is de leeftijd geen criterium. Degene die in aanmerking wil komen moet wel even de overige voorwaarden checken (waar aan voldaan moet worden): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/voorwaarden.

Het gaat om vaste lasten die in de periode van 16 maart en 15 juni daadwerkelijk betaald zijn. Afschrijvingen zijn dus geen vaste lasten in dit verband.

Gaat om betalingen/vaste lasten exclusief BTW: de BTW kan weer worden terug gevraagd.

Aanvullend fiscaal pakket aan maatregelen

Staatssecretaris Vijlbrief van het ministerie van Financiën, heeft recent het fiscale pakket gepresenteerd om ondernemers verder te ondersteunen.De voorgestelde maatregelen zijn:

 • De fiscale coronareserve: ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Daarvan hebben naar verwachting circa 125.000 bedrijven profijt. Dit is een goede maatregel die nog effectiever zou zijn als die wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020. Daar zet VNO NCW en MKB Nederland dan ook op in.
 • De versoepeling van de gebruikelijk loon regeling voor dga’s, waardoor zij een lager gebruikelijk loon in aanmerking kunnen nemen, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken onder de versoepeling vallen.
 • Uitstellen van het besluit om de Wet excessief lenen met een jaar (2023 i.p.v. 2022). VNO NCW dringt overigens wel aan op eerbiedigende werking voor bestaande gevallen.
 • Verruimen van de werkkostenregeling voor relatief kleine werkgevers: voor werkgevers met een loonsom tot € 400.000 gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3 procent. De maatregel kan op korte termijn een impuls geven aan getroffen sectoren doordat werkgevers meer ruimte krijgen om hun personeel bijvoorbeeld een bosje bloemen of cadeaubon te geven. Wanneer het straks weer mogelijk is om personeelsuitjes en recepties te organiseren, zullen ook de horeca- en evenementenbranche van deze maatregel kunnen profiteren.

Meer informatie is te vinden op: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/fiscaal-pakket-vijlbrief-belangrijke-steun-rug-ondernemers?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken. Meer weten ? Ga naar:

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/blij-met-uitbreiding-coronaregelingen-voor-bedrijfsleven?utm_source=Nieuwsbrief_VNO-NCW&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Worden de financiële regelingen in het noodpakket verlengd?

De regelingen uit het noodpakket gelden voor 3 maanden. Over eventuele verlenging hiervan is nog geen besluit genomen. Langer uitstel van belastingbetaling is wel altijd mogelijk, hiervoor zijn ook de voorwaarden versoepeld.

Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?

Het open of dicht zijn speelt geen rol bij het aanspraak maken op een financiële regeling. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van de specifieke regeling, dan kan er gebruik van gemaakt worden.

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. Meer weten ? Ga naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/05/08/750-miljoen-euro-extra-corona-overbruggingskrediet-gericht-op-kleine-bedrijven

Verlenging overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd

In een brief van het Kabinet naar de Tweede Kamer wordt ingegaan op de genomen maatregelen in het kader van het ‘noodpakket banen en economie’. Daarnaast is het kabinet voortdurend in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid, die in deze brief aan bod komt. Specifiek voor taxi gaat het hierbij om: het verlengen van de huidige einddatum van de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijvoorbeeld rolstoelvervoer van tot 1 april 2020 naar tot 1 juli 2020. Door verlenging van de einddatum kunnen de geplande – maar door de coronamaatregelen vervallen – keuringsafspraken tot 1 april naar tot 1 juli verplaatst worden.

Compensatie van opdrachtgevers zorgvervoer voor niet gereden ritten nodig

Omdat we weten dat er bij een aantal organisaties ook door zzp’ers in onderaanneming (veelal) wordt gereden in het zorgvervoer, voegen we toch even ook over dit vervoer wat informatie in dit document.

Vanuit KNV blijven we samen met vakbonden FNV en CNV inzetten op het doorbetalen van in ieder geval 80% van de kosten van niet gereden ritten. Omdat we bij opdrachtgevers nog veel aarzelingen zien, of zelfs afwijzingen, stuurden we eerder brandbrieven uit. Naar het ministerie van VWS om de regie te pakken, en naar alle (lokale) opdrachtgevers.

Ook hebben we brandbrieven gestuurd naar de kinderopvang organisaties, het UWV (vanwege het vervoer dat vervoerders doen voor mensen die daar een indicatie en budget voor hebben gekregen) en naar NZa. De laatste ook relevant omdat zij de normbedragen voor vervoer van en naar dagbestedingen ihkv de Wlz vaststellen. Bedragen waar de sector van vindt dat deze niet kostendekkend zijn en hetgeen nu met de huidige Corona crisis alleen maar meer zal gaan klemmen.

Minister Hugo de Jonge van VWS schreef in een brief aan de Kamer: “De maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het coronavirus nemen hebben grote impact op werknemers, zzp–ers en bedrijven, inclusief de zorgvervoersector. Het Rijk neemt de zorgen over het overeind houden van bedrijven zeer serieus. Daarom wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat zorgaanbieders, en in het verlengde daarvan zorgvervoerders, als gevolg van de maatregelen genomen om de uitbraak van COVID-19 te bestrijden, omvallen. Het Rijk heeft afspraken met VNG, ZN en Zorgkantoren gemaakt gericht op continuïteit van zorg en ondersteuning, waaronder begrepen het zorgvervoer. De afspraken betreffen de continuïteit van de voorziening en de als gevolg daarvan direct met COVID–19 verband houdende eventuele meerkosten. De afspraken betreffen ook de continuïteit van aanbieders in de periode dat er sprake is van een terugval van vraag. Uitgangspunt is het bieden van omzetgarantie voor de periode tot 1 juni. Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van de sector om zorgvervoerders voor niet gereden ritten te betalen en meerkosten als gevolg van het naleven van coronaprotocollen te vergoeden. Partijen zijn deze afspraken op landelijk niveau verder aan het uitwerken als handreiking aan de verschillende verstrekkers en aanbieders, waaronder de vervoerders.

Voor wat betreft het niet gereden vervoer blijft KNV de lijn vasthouden dat in ieder geval 80% van de kosten doorbetaald moeten worden en dat óók onderaannemers door hoofdaannemers daarin moeten worden meegenomen. Voor wat betreft het vervoer dat nog wel gereden wordt is KNV van mening dat hier in ieder geval het normale tarief voor betaald zou moeten worden, en dat t.a.v. eventuele meerkosten die vervoerders maken (door bijv. inefficiency door geen combinaties of extra kosten door hygiëne maatregelen) voor bepaalde ritten maatwerk afspraken tussen bedrijven en opdrachtgevers gemaakt moeten worden.

KNV vindt het een onredelijke eis als opdrachtgevers 80% betalen als overbrugging, maar daarbij ook zeggen: dat verrekenen we straks met te rijden ritten, of met de meerkosten die nu in rekening worden gebracht. Straks worden er weer ritten gereden, misschien ook wel meer dan voorheen, maar daar staan dan ook weer kosten tegenover. Die 80% is dus enkel en alleen een overbrugging van kosten die nu gewoon doorlopen, zonder dat er een vervoersvraag is.

KNV is verder van mening dat payroll- en uitzendkrachten, zoals dat hierboven wordt beschreven, meegenomen moeten worden in de berekening van kosten die doorlopen, als het percentage die 7,7% te boven gaat. En dat daarmee óók payroll- en uitzendbureaus doorbetaald worden in die situaties. Omdat niet alle situaties in de praktijk gelijk zullen zijn, zal het veelal wel maatwerk zijn (waarbij tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en evt. betrokken onderaannemer invulling wordt gegeven aan de specifieke situatie), maar dat doet niks af aan het principe.

Recent heeft KNV twee model overeenkomsten beschikbaar gesteld: één die ziet op de situatie tussen opdrachtgever en vervoerder, en één die zit tussen hoofdaannemer en onderaannemer. Via de volgende link zijn beide modellen te vinden: https://www.knv.nl/veelgestelde-vragen/?fwp_search=model

De modellen zijn met zorg samengesteld, maar kunnen beslist niet als maatwerk aangemerkt worden, en zijn slechts een leidraad in het kader van specifiek en concreet te maken afspraken. Dat zal op individueel bedrijfsniveau verwezenlijkt dienen te worden. In de modellen is ten aanzien van een aantal bepalingen een toelichting opgenomen. Soms is er een keuzemogelijkheid aangegeven. KNV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze modellen, en ook niet voor het onjuiste of onoordeelkundige gebruik daarvan.

Bedrijven leveren waardevolle input voor corona-debat Tweede Kamer

Bij volgende debatten van de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen alle Kamerleden zich van te voren grondig inlezen. De internetconsultatie die de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eind april heeft uitgezet onder organisaties, instellingen en bedrijven, heeft namelijk veel respons opgeleverd. We mailden jullie dat daar toen over. Een bundeling van alle antwoorden is te vinden op de website van de Tweede Kamer. Ook de inbreng vanuit KNV, bonden en enkele bedrijven is daarin terug te vinden. Lees hier verder:

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/reader_internetconsultatie_coronamaatregelen.pdf?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail

Ziekenvervoer

Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. De zorgverzekeraars voegden daar de mogelijkheid van een vooruitbetaling aan toe. Voor het ziekenvervoer staat de aanvang van een vooruitbetaling vanaf 20 april a.s. open. Meer weten ? Ga dan naar: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4802904064

Er is ook meer zicht op de hoogte van de maandelijkse bijdrage, dat is terug te vinden door op de volgende link te klikken: https://assets.zn.nl/p/32768//files/Continu%c3%afteitsbijdrage-regeling%20ZN.pdf. Ook het ziekenvervoer wordt hierin genoemd.

Zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO: www.vecozo.nl.

Voor het ziekenvervoer heeft KNV aan ZN (Zorgverzekeraars Nederland) meer inzicht gegeven in de meerkosten die vervoerders maken momenteel voor het ziekenvervoer. En de kosten die gemoeid zijn met het doen van covid-19 patiënten ritten. Zoals jullie weten zijn we al een tijdje in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de benadering en wijze van afrekening van meerkosten voor het ziekenvervoer (want veelal solo vervoer op dit moment) en Covid-19 ritten die vervoerders doen. Vandaag is er opnieuw, samen met een aantal leden van KNV, met ZN over gesproken. En zijn er ook vragen gesteld over de compensatie regeling waarvan ZN afgelopen weekend details bekend maakte (over de hoogte van het percentage (75%) en het begrip ‘inhaalzorg’ en hoe dat dan zit bij ziekenvervoer). We hebben een constructief gesprek gehad met ZN, waarover we inhoudelijk op dit moment nog niks kunnen zeggen. Begin volgende week is er een vervolgafspraak, waarna we hopen jullie snel nader te kunnen informeren.

Zorgvervoer in opdracht van gemeenten

Op de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een vraag en antwoord overzicht terug te vinden over het doorbetalen van het uitgevallen zorgvervoer. Ook staat er dat meerkosten voor het overgebleven vervoer betaald hoort te worden. We hebben het dan over WMO-, leerlingen, jeugdzorg- en dagopvangvervoer: https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-sociaal-domein#Doelgroepenvervoer  

VNG zegt: “Het is van groot belang om als gemeenten hierin 1 lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken.”

Zorgvervoer (Wlz) voor instellingen

Op de site van VGN is een bericht geplaatst over meer duidelijkheid over de financiële zekerheid Wlz voor de instellingen. Ook wordt hierin vervoer genoemd. In de brief geeft de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de opdracht om de onderdelen inkomstenderving en vergoeding van extra kosten van de ondersteuningsmaatregelen langdurige zorg nader uit te werken en geeft daarbij uitgangspunten mee. Deze uitgangspunten geven de zorgaanbieders meer duidelijkheid en zekerheid over hun inkomsten in de komende periode. Zorgaanbieders die te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis worden hiervoor gecompenseerd. De geprognosticeerde omzet wordt gehandhaafd alsof er geen corona was, hiertoe worden de herschikkingsafspraken op dit niveau ingediend. Daarbij wordt wel gecorrigeerd voor de lagere doorlopende kosten die zorgaanbieders zelf hebben gerealiseerd. Zorgaanbieders worden in staat gesteld de compensatie ook aan derden (onderaannemers) te bieden. En daar valt vervoer dus ook onder.

Het hele bericht, inclusief de brief van VWS aan NZa is hier te vinden: https://www.vgn.nl/nieuws/meer-duidelijkheid-over-de-uitwerking-financiele-zekerheid-wlzvoor-langdurige-zorg

Op de site van VGN is ook een vraag en antwoord over het vervoer en de doorbetaling daarvan, opgenomen. Belangrijke passage in dat antwoord: “Gezien deze onderbouwing adviseert de VGN aanbieders om in de Wlz voor uitgevallen ritten 80% door te blijven financieren. Dit sluit aan bij de lijn zoals die ook voor het sociaal domein geldt. Met deze gedeeltelijke doorbetaling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van zorgvervoer in de toekomst.” We zijn blij dat VGN zijn vraag en antwoord uitbreidde, want we merkten via verschillende leden dat zorginstellingen nog erg terughoudend zijn als om 80% doorbetaling van niet gereden ritten werd verzocht. Hopelijk helpt deze nieuwe informatie en advieslijn van VGN.

Meer weten ? Ga naar: https://www.vgn.nl/faq/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus

Voor de doorbetaling van 80% van de vaste kosten van het vervoer voor zorginstellingen is relevant dat zij op hun beurt worden doorbetaald. Recente informatie hierover is terug te vinden op de website van ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Betaling van Wlz-instellingen loopt gedeeltelijk via zogenaamde Zorgkantoren.

Deze zorgkantoren hebben tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. Via de volgende link de meest recente versie van vragen en antwoorden hierover:

https://assets.zn.nl/p/32768//files/200402%20tijdelijke%20beleidslijnen%20zorgkantoren%20tijdens%20Coronacrisis%20versie%202.pdf

Hoe staat het met de brandbrief die KNV samen met vakbonden aan minister van VWS stuurden ?

Hoewel we dus inmiddels van VNG, ZN en nu ook van VGN en van VWS hoopvolle berichten zien – dat er voor niet gereden ritten doorbetaald moet worden en dat er voor meerkosten ook een oplossing moet komen – is de praktijk nog wel weerbarstiger. Niet alle opdrachtgevers omarmen hetgeen van bovenaf door hun branche organisaties of door VWS wordt afgegeven.

Daarom hebben we samen met de bonden ook die brandbrief aan minister De Jonge van VWS gestuurd: het Rijk moet nu meer de regie pakken om er voor te zorgen dat al die nog aarzelende of afwijzende opdrachtgevers over de streep getrokken of geduwd worden. De tijd tikt nu wel hard door.

N.a.v. onze brandbrief hebben we inmiddels goed contact met VWS en we hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over hoe op onze brandbrief gereageerd zal worden.

Ook commerciële dienstverleners 80% doorbetalen van niet gereden ritten

KNV ondersteunt de oproep van de brancheorganisaties voor beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche), contractcatering (Veneca) en schoonmaak (OSB) van harte. We pleiten hier in het zorgvervoer al langer voor 80% doorbetaling van niet gereden ritten, maar leden van KNV rijden ook voor andersoortige opdrachtgevers (denk aan bedrijven) en in het kader van solidariteit zouden ook zij niet maar zo hun vervoersvraag tot nul moeten afschalen (zonder een vorm van compensatie).

Zorgvervoer en PGB’s

Het ministerie van VWS introduceert een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het PGB-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen net als in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen, ook als deze niet geleverd kon worden. Mogelijk ook voor vervoerders van belang omdat er soms met een PGB vervoer wordt aangevraagd.

Via onderstaande links is meer informatie te vinden:

https://vng.nl/nieuws/pgb-en-de-coronacrisis-maatregelen-en-wijzigingen?utm_medium=email
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4797562880
https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/nieuws

UWV vervoer doet niet mee met de 80% doorbetaling

Op de website wordt aangegeven dat UWV geen aanvullende maatregelen treft/kan treffen voor taxibedrijven ondanks de bijzondere (en vervelende) omstandigheden. Deze tekst is op de site geplaatst naar aanleiding van eerder gestelde vragen, onder andere vanuit de taxibranche. UWV financiert rechtstreeks aan de klanten en alleen voor de ritten die zijn gemaakt. Zij zien geen ruimte om hier op een andere manier vorm aan te geven, en dus in te gaan op ons verzoek om ook voor deze niet gemaakte ritten 80% te blijven doorbetalen.

We leggen ons als KNV hier nog niet bij neer, hebben UWV gevraagd of er werkelijk niks mogelijk is, maar hebben deze terugkoppeling inmiddels ook kenbaar gemaakt bij het ministerie van VWS, waar we samen met bonden een brandbrief naar toe stuurden. We vroegen VWS om de regie te pakken en er op te zien dat ALLE opdrachtgevers in het zorgvervoer mee doen aan de 80% doorbetaling. We wachten nog op een reactie op deze brief.

Staat taxivervoer op de lijst vitale en cruciale beroepen ?

De overheid heeft een lijst gemaakt, die hier is te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Maar op de vraag ‘en wat betekent dat dan voor zorgvervoer en taxi?’, is geen duidelijk ja of nee te geven. De bedoeling van de maatregel dat kinderen thuis moeten blijven is om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Dus de opvang is echt voor kinderen van mensen die werken in de vitale en cruciale beroepen. Maar, als zorgvervoer of aanvullend OV wordt verzorgd door taxiondernemers, dat cruciaal is om door te zetten, dan kan dat wel gezien worden als vallend onder de zorg/maatschappelijke ondersteuning of openbaar vervoer. Maar, als gezegd: zwart-wit is het antwoord niet te geven. Er wordt een sterk beroep op een ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid gedaan. Kom je nu echt in de problemen, omdat de opvang je kinderen niet wil opnemen, terwijl jij toch echt noodzakelijk vervoer doet ? Stuur dan een mail naar knvtaxi@knv.nl.

Kan ik klanten die nog wel een taxi willen nemen gewoon vervoeren ?

Dat kan, maar ga er wel verstandig mee om, de afgekondigde maatregelen zijn er niet voor niets en de overheid hecht veel waarde aan de ‘houd 1,5 meter afstand’ maatregel.

Hoe kun je dan taxivervoer op een manier doen zodat je het voor jezelf en voor je klant zo veilig mogelijk doet? Er zijn twee protocollen:

 1. Een algemeen protocol voor alle zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/03/27/bijlage-3-protocol-regulier-taxi-en-zorgvervoer   
 2. Een protocol dat door het RIVM is opgesteld, te gebruiken voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19: https://lci.rivm.nl/noodzakelijk-zittend-vervoer

Bij het protocol van het RIVM zijn best wat vragen, met name dat de chauffeur geen mondkapje op hoeft, als er een persoon wordt vervoerd die verdacht is van of besmet is met covid-19, en zelf wèl een mondkapje op heeft. We hebben daarom contact gelegd met het RIVM om de vraag ‘waarom dan niet’ nog eens uitgelegd te krijgen.

“Besmette mensen dragen wel een mondkapje, alleen als die dat draagt hoeft de chauffeur zelf geen mondkapje. Mensen met klachten dragen dat ook tenzij hun behandelaar anders beslist. Als een passagier een mondkapje draagt, dan is dat voor de chauffeur niet nodig want druppels komen dan niet in de lucht. Dit is in lijn met het landelijk beleid. Wel is handhygiëne nog steeds belangrijk.”

Mondkapjes voorlopig via behandelaars

We zijn al geruime tijd in overleg met verschillende organisaties waaronder het ministerie van VWS, over de beschikbaarheid van mondkapjes, aangezien in het RIVM protocol staat dat de chauffeur bij verdachte of besmette covid-19 patiënten dat mondkapje aanreikt aan de patiënt. Er is nog steeds schaarste, hoewel berichtgeving van gisteren hoopvol is, dat er nu meer op gang komt aan leveringen. Er is ook een nieuwe verdeelsleutel gemaakt voor de beschermingsmiddelen, waaronder de mondkapjes, het zorgvervoer is wel nadrukkelijk in beeld, maar heeft nog geen positie in die nieuwe verdeelsleutel. Het is goed mogelijk dat er binnenkort opnieuw naar de verdeelsleutel wordt gekeken. Maar zeker is dat nog niet.

Dat betekent dat het KNV advies is dat bij vervoer van verdachte en besmette covid-19 patiënten de behandelaar/ziekenhuis in kwestie er voor moet zorgen dat zo’n patiënt het mondkapje krijgt. Gelet op de schaarste van mondkapjes is het niet te doen om dat nu van de vervoerders te vragen. We hanteerden deze lijn overigens ook al, maar we dachten er goed aan te doen, jullie hier nog even over te informeren.

Faceshields geen alternatief

Dan hebben we nog een vraag aan het RIVM voorgelegd in hoeverre het gebruik van zogenaamd faceshields een optie is. Dat zijn gezichtsmaskers van kunststof waarmee het gehele gezicht wordt afgedekt. Het antwoord: Een faceshield wordt niet als vervanging gezien van de 1,5 meter afstand. Voorlopig blijft deze 1,5 meter afstand gelden voor het vervoer en zijn daar geen vervangende oplossingen voor, behalve bij noodzakelijk vervoer het plaatsen van een scherm.

Opstart leerlingenvervoer en sectorprotocol

Voor het vervoer is belangrijk, dat vanaf 11 mei a.s. het speciaal onderwijs weer van start kan gaan.

Link naar meer informatie over wat er door het Kabinet is gezegd:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Link naar een lijst met vragen en antwoorden over het opstarten van de scholen, kinderopvang etc, waarin ook een concrete vraag en antwoord terugkomt over het leerlingenvervoer:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Met het recent gelanceerde protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’ kan het schoolvervoer en het kinderopvangvervoer met ingang van 11 mei op een normale manier van start gaan. Dat stellen ondernemersvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbonden FNV en CNV vakmensen. Het protocol sluit aan op de algemene maatregelen van het RIVM en het protocol voor en de werkwijze in het speciaal basisonderwijs en vertaalt deze naar maatregelen voor vervoerders en chauffeurs. Partijen zijn blij dat het protocol er ligt en dat er nu duidelijke richtlijnen zijn zodat vervoerders en chauffeurs zich rustig kunnen voorbereiden op de heropening van de scholen.

Berichtgeving NOS niet juist: geen mondkapjes voor chauffeurs leerlingenvervoer

Recent wekte de NOS in het 18.00 uur Journaal de indruk dat ook chauffeurs in het leerlingenvervoer mondkapjes zouden krijgen. Omdat we hier wat vragen en opmerkingen over kregen, hebben we navraag gedaan bij het ministerie van VWS. Deze berichtgeving blijkt niet te kloppen. Zowel het ministerie van OCW als VWS hebben hier geen bericht over uit gedaan. Kennelijk gaat het om een verkeerde interpretatie door de NOS. Het gebruik van mondkapjes komt verder ook niet terug in het Sectorprotocol veilig leerlingen- en kinderopvangvervoer. Wèl is het zo dat chauffeurs meegenomen worden in het nieuwe testbeleid. Ze gaan daarmee onder hetzelfde testbeleid vallen als leraren. Als een chauffeur/begeleider klachten heeft, kan deze bij de GGD aangeven dat hij/zij betrokken is bij het leerlingenvervoer als hij/zij getest wil worden.

Instructie video

Via TX keur is hard gewerkt aan een praktische instructie video. De instructie video is nu beschikbaar via onderstaande link. Het bestaat uit verschillende onderdelen die elk op zich te bekijken zijn, in de vorm van korte beeld- en geluidopnames, en o.a. ingaat op de verschillende thema’s: wat is Corona, wat is covid-19, wat betekent de situatie voor ondernemers en chauffeurs en hoe ga je met verschillende soorten passagiers, jezelf en het voertuig om voor, tijdens en na het vervoer. Klik hier om direct naar de instructie te gaan: http://hetcoronaabc.nl/taxi. Deze video is inmiddels al meer dan 22.000 keer bezocht.

Gelet op het nieuwe sectorprotocol is de bestaande instructievideo aangepast, de nieuwe versie is hier te vinden: https://hetcoronaabc.nl/taxi/versie2

Ook de KNV lijst met veelgestelde vragen bij de hygiëneprotocollen is bijgewerkt en is hier te vinden:

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2001/10/Veelgestelde-vragen-bij-sector-en-hygi%C3%ABne-protocollen-v060520.pdf

Uitkomsten persconferentie Kabinet 6 mei jl.  en mogelijke gevolgen voor zorgvervoer en taxi

Het Kabinet maakte bekend welke vervolgstappen vanaf 11 mei a.s. en daarna naar verwachting gezet kunnen worden. Vandaag bereikten ons al veel vragen: en wat betekent dit dan voor het zorg- en taxivervoer ? Zeker met het oog op wat er is gezegd over het OV dat vanaf 1 juni a.s. meer moet gaan rijden (40% bezetting in de bussen, trams en treinen) en waarbij personeel en passagiers in het OV-voertuig een niet-medisch mondkapje verplicht moeten gaan dragen. Omdat het ministerie van I&W op dit moment het protocol Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer hanteert, heeft KNV contact gelegd met het ministerie. Ook omdat er met datzelfde ministerie en het RDW nog een discussie loopt over het gebruik van fysieke afscheidingen in taxi’s. Dat overleg zal begin volgende week worden voortgezet. Ondertussen werken we, ook met het oog op de start van het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) per 1 juni a.s., met een aantal leden verder aan de opzet van kaders/protocol over hoe het vervoer dan veilig en verantwoord te kunnen doen.

De uitwerking van een en ander vergt dus nog wat tijd. Vooralsnog gelden dus gewoon nog steeds de drie protocollen die hierboven zijn genoemd.

Meer informatie over de persconferentie van 6 mei jl.  op de site Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

En enkele lijsten met veelgestelde vragen op de site Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/veranderingen-na-11-mei en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

Hieronder een tweetal vragen met antwoord er uit gelicht, zoals VNO NCW dat vandaag in een mailing naar buiten bracht:

Welke bedrijven mogen hun deuren weer openen per 11 mei en waarom?

Weer aan de slag mogen de (para)medische contactberoepen zoals diëtisten, ergotherapeuten, tandprothetici en keuringsartsen; de contactberoepen in de persoonlijke verzorging zoals kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures; de contactberoepen in de categorie alternatieve geneeswijzes: masseurs, acupuncturisten, chiropractors, homeopaten; en de overige contactberoepen zoals rij-instructeurs en tattooshops. De verruimingen per 11 mei zijn volgens het kabinet mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Welke bedrijven mogen hun deuren weer openen per 1 juni 2020 en waarom?

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan: terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden; bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters) mogen open onder voorwaarden. Zo geldt een een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand, moeten bezoekers reserveren en vooraf aangeven of een bezoek risico’s oplevert. Musea mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Deze sectoren mogen open omdat zij volgens het kabinet in staat zijn om de RIVM-richtlijnen toe te passen en te handhaven. Met het maximum aantal personen moet groepsvorming voorkomen worden en de druk op de openbare ruimte en in het OV beperkt blijven. Medio juni wordt besloten of en per wanneer verhoging van het maximum aantal bezoekers mag plaatsvinden.

Meer informatie over hoe er door VNO NCW in algemene zin is gereageerd op de persconferentie vind je hier: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-blij-met-gevraagde-opening-economie-fases

RDW standpunt over afscheidingen/schotten/schermen in voertuigen

Er zijn de afgelopen tijd verschillende signalen ontvangen dat RDW bezwaren heeft bij de fysieke afscheidingen in taxi’s en busjes.

Volgens artikel 22 van de wegenverkeerswet dient iedere aanpassing aan je voertuig of voertuigonderdeel voorzien te zijn van een typegoedkeuring. RDW heeft tot nu toe geen typegoedkeuringen afgegeven voor schermen en folies in voertuigen. Deze situatie was aanleiding voor een informeel overleg met de RDW en het ministerie van I&W.

Situatie

 • De RDW is al met het CBR en de rijschoolbranche in overleg over de mogelijkheden voor een afscheiding tussen instructeurs en examinatoren en cursisten en examenkandidaten. De RDW zal eventuele oplossingen voor rijscholen, onze sector en ook de bussector en het OV alleen kunnen goedkeuren of gedogen, met toestemming van het ministerie van I&W. Daarom is I&W ook betrokken bij het overleg.
 • Op basis van EU-regels voor toelating van voertuigen op de openbare weg en andere verkeersveiligheidseisen zal worden gekeken naar het gebruikte materiaal en de manier waarop dat is bevestigd.
  De volgende vragen zijn bijvoorbeeld relevant: wordt het zicht (teveel) belemmerd, brengt een scherm/folie bij ongevallen misschien letsel toe aan inzittenden, wordt de werking van de airbags beïnvloed (luchtstroomveranderingen), kunnen chauffeur en passagiers nog vluchten bij een ongeval, kunnen hulpdiensten hun werk nog doen bij een ongeval?
 • Verzekeraars dekken eventuele schade van een ongeval vermoedelijk niet als blijkt dat een voertuig werd aangepast zonder typegoedkeuring.

Oplossingsmogelijkheden

 • Binnen I&W zal samen op worden getrokken voor de sectoren rijscholen, CBR en onze sectoren. Onze boodschap dat duidelijkheid heel snel moet komen, is overgebracht. We legden uit dat er al investeringen zijn gedaan en andere ondernemers op het punt staan die te doen.  
 • Er lijkt bij zowel I&W als RDW bereidheid om na te denken over praktische oplossingen, waarbij een oplossing zou kunnen zijn: werken met een ontheffing.
 • RDW schat nu – informeel – in dat zacht materiaal eerder in aanmerking zal komen voor goedkeuring of gedogen, dan hard materiaal.

Wat betekent dat voor de situatie nu ?

Op basis van de protocollen die er lagen, zullen vervoerders hier en daar al een afscherming geplaatst hebben, en zich afvragen bij bovenstaande: da’s allemaal leuk, maar wat nu? Als u in voertuigen een afscheiding heeft aangebracht (waarvoor geen RDW goedkeuring is afgegeven), zult u een afweging moeten maken: loop ik een risico dat er bij een eventueel ongeval problemen ontstaan met mijn verzekeraar? Bespreek dat desnoods met uw tussenpersoon of verzekeraar en leg daarbij uit dat u de afscheiding aanbracht om te voldoen aan officiële protocollen. Als u op het punt stond bepaalde investeringen te gaan doen, dan zou ons advies zijn, om daar nog even mee te wachten in afwachting wat bovenstaand traject nu gaat opleveren.

Fysieke afscheidingen/schermen in taxi’s en status verzekeringen

KNV heeft inmiddels van een enkele verzekeraar begrepen dat het aanbrengen van een (spat)scherm niet leidt tot een andere dekking bij bijvoorbeeld een ongeval.

Totdat de eventuele richtlijnen van RDW/ministerie er zijn, is er wel gewoon verzekeringsdekking. Wel gaat deze verzekeraar er van uit dat het scherm:

 • het zicht van de chauffeur en de bediening van de auto niet belemmert;
 • zodanig bevestigd is dat het bij een aanrijding niet door de auto kan vliegen en letsel kan toebrengen aan chauffeur of passagier.

Mochten er van RDW/ministerie wèl richtlijnen komen en het geplaatste scherm voldoet daar niet aan, dan zal het scherm te zijner tijd wel moeten worden vervangen door een exemplaar dat wél aan deze richtlijnen voldoet. Of bovenstaande ook voor alle verzekeraars geldt, die taxi’s momenteel verzekeren, kan KNV (nog) niet zeggen. Heb je al een scherm in je taxi ? Vraag dan na bij je verzekeraar of via je tussenpersoon hoe deze er mee omgaat.

Hoe zit het met schorsen van taxi’s bij de RDW ?

Veel voertuigen in de verhuur-, taxi- en vervoersbranche staan momenteel stil vanwege de maatregelen die het kabinet heeft getroffen. Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector voert de RDW een aangepast schorsingsbeleid. Het is mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Meer informatie op www.rdw.nl/zakelijk.

Maatregelen schorsen bij RDW met terugwerkende kracht tot 6 maart

Het volgende bericht hebben we van de RDW doorgekregen: In de loop van april betaalt de RDW gemaakte schorsingskosten vanaf het zesde geschorste voertuig terug aan de eigenaar/houder van deze voertuigen. Met terugwerkende kracht tot 6 maart jl. , de dag waarop in Nederland de eerste coronamaatregelen werden uitgeroepen. De RDW neemt hiertoe zelf het initiatief.

Verzamelaarsregeling schorsen

Per 26 maart jl. heeft de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uitgebreid om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 6 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven daarna – indien gewenst- gewoon doorlopen. De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder, en brom- en snorfietsen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Je hoeft momenteel alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis.

Verplichtingen

Door een voertuig te schorsen hoef je voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig  niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken.

De RDW zegt helaas niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag of er ook een regeling kan komen voor zzp-ers die slechts 1 voertuig bezitten.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling ?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is BPM-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.

– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.

– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. We hebben deze vraag uitgezet bij de Belastingdienst.

De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld?Het antwoord is: “de periode schuift niet op. Het blijft 36 maanden”.

Hoe zit het met schorsen van voertuigen bij de RDW in relatie tot lease voertuigen ?

Er kunnen zich namelijk de volgende situaties voordoen:

 1. Voertuigen zijn eigendom van de taxiondernemer en staan dus op zijn naam: schorsing is geen probleem, omdat de tenaamstellingscodes bekend zijn bij de ondernemer.
 2. Voertuigen worden geleased bij een leasemaatschappij maar de voertuigen staan op naam van het taxibedrijf. Voertuigen staan vaak op naam van de ondernemer omdat de ondernemer dan de BPM kon terug vorderen. Leasemaatschappij heeft geen taxivergunning en kan dat dus niet.

In dat geval kan online schorsing worden aangevraagd via E-herkenning. RDW kan dan zien dat de voertuigen op naam staan van de ondernemer of taxi onderneming, maar eigendom zijn van een leasemaatschappij. Schorsing kan dan gerealiseerd worden. Tenaamstellingscodes zijn dan niet nodig.

 • Voertuigen worden geleased, maar staan niet op naam van de ondernemer/taxibedrijf: ondernemer kan dan de voertuigen niet zelf schorsen en zal contact op moeten nemen met zijn leasemaatschappij en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Keuringsstations RDW

Momenteel zijn er 9 van de 16 keuringsstations geopend. Hier worden op dit moment alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/particulier/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-21-maart

De RDW ontvangt veel vragen over de mogelijkheid om importkeuringen alsnog uit te voeren voor voertuigen die reeds verkocht zijn. Op dit moment worden testen uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-25-maart-2020 

APK keuring taxi

Naar aanleiding van een vraag over hoe het nu zit met geschorste voertuigen in relatie tot de APK keuring geeft RDW het volgende antwoord:

Er zijn 2 verschillende situaties:

 • Een geschorst voertuig waarvan de APK verloopt

Op het moment dat een voertuig geschorst wordt vervallen alle voertuigverplichtingen (verzekering, MRB, APK). Het voertuig mag zich niet op de openbare weg bevinden. Ook niet stil staan of geparkeerd staan. Verloopt de APK tijdens de schorsing dan zijn er 2 mogelijkheden:

Je doet niets en laat het voertuig gewoon staan totdat je er weer mee wil gaan rijden. Dan ontschors je ‘m en zorgt er voor dat op de dag van ontschorsen het voertuig ook weer verzekerd is. MRB gaat dan ook weer automatisch lopen. Je mag alleen nog niet de openbare weg op omdat het voertuig geen APK heeft. Je laat vervolgens het voertuig APK keuren. Op de dag van de afspraak voor APK keuring mag je met het voertuig heen en weer rijden naar de keuring. In de 2 maanden na het opheffen van de schorsing vindt geen registervergelijking plaats en wordt er dus ook niet beboet op geen APK op het voertuig. Je hebt dus 2 maanden de tijd om de APK te laten uitvoeren, maar let wel, je mag niet met het voertuig rijden.

Je wilt het voertuig in de schoringsperiode toch APK laten keuren voor de APK datum. Dat kan, maar dan moet je het voertuig ontschorsen en de verzekering opnieuw activeren (MRB gaat ook weer lopen). Na de APK keuring moet je dan het voertuig opnieuw schorsen en de verzekering stopzetten. En natuurlijk op een afgesloten terrein stallen.

 • Een niet geschorst voertuig waarvan de APK verloopt

Dat voertuig moet uiteraard APK gekeurd worden. Tot 2 maanden na het verlopen van de APK datum vindt er geen registercontrole plaats en wordt er niet beboet. Het voertuig mag zich wel op de openbare weg bevinden (geparkeerd staan), maar er mag niet mee gereden worden (want geen geldige APK). Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete.

Maar het is natuurlijk óók mogelijk om een geschorst voertuig wel gewoon op tijd aan te bieden voor een APK keuring, zodat deze niet verloopt. Dan mag je naar de garage om die APK te laten doen. Lees meer op: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/tijdelijk-niet-gebruiken/apk-keuren-tijden-schorsing

Mijn chauffeurskaart taxi verloopt binnenkort, maar ik kan nergens medisch gekeurd worden. Hoe zit dat met verlengen van mijn chauffeurskaart ?

Het heeft op zich laten wachten, maar minister Van Nieuwenhuizen heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hoe het nu zit met de geldigheid van chauffeurskaarten, certificaten etc. Ze schijft in haar brief: “Als gevolg van de beperkende maatregelen van het kabinet in relatie tot COVID-19 kunnen mensen niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te verstrijken). Het betreft bijvoorbeeld de geldigheidstermijn van de theorie-examens voor rijbewijskandidaten, beroepschauffeurs of taxichauffeurs of de geldigheid van de cursussen voor het behalen van de zogenaamde code 95 voor beroepschauffeurs.”

In de brief staat óók: In de meeste gevallen biedt de wetgeving geen specifieke ruimte voor het bieden van coulance. Deze coulance heeft daarom de vorm van het gedogen van verlopen bewijzen of certificaten gedurende bovenstaande periode. De bevoegde uitvoerings- en handhavingsinstanties die deze coulance vorm zullen geven, zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De uitvoerings- en handhavingsinstanties zullen over de door hen getroffen maatregelen nader communiceren via hun kanalen zodat die maatregelen helder zijn voor externe partijen. En inmiddels heeft ILT bekend gemaakt hoe die coulance er uit gaat zien.

Niet-handhavenbrief ILT voor taxichauffeurs die niet meer kunnen voldoen aan de vereisten

Taxichauffeurs hebben normaal gesproken een geldig rijbewijs en een geneeskundige verklaring nodig voor verlenging van de chauffeurskaart voor de Boordcomputer Taxi (BCT-kaart). Aspirant-chauffeurs die hun leerwerktraject (LWT)-kaart willen omzetten naar een BCT-kaart, moeten het vakdiploma taxi hebben. Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet altijd mogelijk deze documenten te regelen.

Deze chauffeurs kunnen in aanmerking komen voor een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin staat dat zij zonder BCT-kaart toch taxiwerkzaamheden mogen verrichten. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de ILT daarvoor een aanwijzing gegeven. Meer over deze niet-handhavenbrief, en voor welke situaties deze geldt ? Ga naar: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-taxi/niet-handhavenbrief-taxichauffeurs

Het CBR heeft naar aanleiding van de brief van de ministerie inmiddels ook informatie op hun site geplaatst. Kijk voor meer informatie op:

https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/tijdelijke-oplossing-voor-verlopen-examenuitslagen-en-certificaten.htm

CBR: Theorie-examens vanaf 13 mei en praktijkexamens vanaf 18 mei weer van start

Het CBR heeft zojuist bekend gemaakt dat ze de dienstverlening weer kunnen hervatten in deze coronatijd. Vanaf woensdag 13 mei kunnen kandidaten weer theorie-examen doen bij het CBR. Dit geldt voor alle categorieën. Het reserveren van theorie-examens kan vanaf maandag 11 mei. Voor kandidaten van wie het examen sinds 16 maart is geannuleerd is dit kosteloos. Examenkandidaten voor het beroepsvervoer krijgen voorrang bij het reserveren. Op 18 mei gaan de beroepspraktijkexamens gefaseerd van start. De eerste beroepspraktijkexamens zijn vanaf 13 mei te reserveren. Opleiders kunnen vanaf 13 mei nascholingscursussen en praktijktoetsen aanmelden die vanaf 18 mei plaatsvinden. De nascholing zal in ieder geval tot 1 juni met aangepaste deelnemersaantallen (50%) worden uitgevoerd. Begin volgende week maakt CBR de richtlijnen bekend voor het geven van nascholingscursussen en het afnemen van praktijktoetsen.

Veilig examen doen: De gezondheid van CBR medewerkers en klanten staat voorop. Daarom hanteren ze in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften en maken ze in de voertuigen gebruik van mondkapjes voor de kandidaat en examinator. Meer weten ? Ga naar: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/theorie-examens-vanaf-13-mei-en-praktijkexamens-vanaf-18-mei-weer-van-start.htm

Wat kunnen BCT leveranciers nog doen om kosten niet in rekening te brengen of uit te stellen ?

Ook werd door ondernemers de vraag gesteld in hoeverre de BCT leveranciers enige mate van coulance kunnen betrachten bij het betalen van de rekeningen. We hebben dat verzoek doorgeleid naar de BCT leveranciers. Van Cabman hebben we begrepen dat zij al hun aangesloten ondernemers hebben aangeschreven om gebruik te kunnen maken van een regeling. De aanmeldingstermijn is daarvoor inmiddels afgelopen. Wil je meer weten over de regeling bij Cabman, stuur dan een e-mail naar: support@cabman.zendesk.com.

Wat kunnen lease maatschappijen voor ons doen ?

Lease bij Mercedes ? Neem contact op als u een verzoek wilt doen voor uitstel

De effecten van het Corona-virus zijn enorm voor de logistieke- en recreatieve industrie. Net als alle andere leden van KNV voelt Daimler Buses (Mercedes-Benz & Setra) de enorme effecten hiervan. “De effecten zijn zo groot en reiken zo ver, dat ze als individuele leden niet solo opgelost kunnen worden. Als som der individuen kunnen we gezamenlijk oplossingen verkennen. De leasemaatschappij MBFS en Evobus willen graag zowel de bus- als taxisector ondersteunen in deze zoektocht. We zouden bijvoorbeeld een payment holiday kunnen inbouwen in een leaseovereenkomst die loopt bij MBFS. Wij hebben hier reeds ruime ervaring mee, waarbij met MBFS-klanten overeengekomen is dat zij voor bepaalde periode geen maandtermijnen betalen. Deze worden vervolgens verwerkt in de resterende leaseperiode.”

Individuele bedrijven kunnen contact opnemen via customer-mbfsnl@daimler.com of met hun contactpersoon bij MBFS. Hierbij merken ze wel op dat iedere aanvraag voor payment holiday afzonderlijk wordt beoordeeld. Aan dit bericht kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Mogelijkheden bij LeasePlan

LeasePlan ziet dat door de coronacrisis veel taxichauffeurs in een nare situatie verkeren. Daarom doen ze wat ze kunnen binnen hun mogelijkheden. Ben je taxichauffeur en rijd je in een auto van LeasePlan, neem dan contact op met LeasePlan en informeer naar de regelingen. Mail naar taxi@leaseplan.nl of bel naar 036 – 527 00 98.

Andere lease maatschappijen

Vanwege de impact van het Coronavirus heeft Alpha Credit ook besloten om de betaling van rente en aflossing (maandtermijn) automatisch op te schorten, voor 6 maanden.

Meer informatie vindt u op de website van Alpha Credit https://www.alphacredit.nl/het-coronavirus-en-uw-financial-lease/.

Het kan zijn dat andere lease maatschappijen ook iets doen bijv. in de vorm van een korting. Op dit moment hebben wij geen totaal overzicht van wat er bij welke maatschappij precies wel en niet mogelijk is. Staat je maatschappij er niet tussen ? Ga dan toch gewoon het gesprek met ze aan !

Wat is er mogelijk bij verzekeraars van taxi’s ?

De premies zijn fors, voertuigen komen stil te vallen, dan wel rijden veel minder km’s dan voorheen. Schorsen van het voertuig bij de RDW biedt soelaas, want (als voertuig ook van de openbare weg is) geldt verplichting om verzekerd te houden niet meer. En dus geen premie.

We hebben inmiddels begrepen dat in ieder geval Nationale Nederlanden als Achmea bereidheid tonen om aan de voorwaarden van de verzekering wat te doen (verlagen dekking en daarmee lagere premie) (bij hoge uitzondering en alleen vanwege de huidige crisis) voor die voertuigen die niet gebruikt worden en op eigen terrein of stalling staan. Maar ook Amlin en Allianz bieden mogelijkheden.

De Vereende heeft ons laten weten dat zij de verzekeringsdekking voor  taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd, en die nauwelijks worden gebruikt, voor de ‘time being’ kunnen worden ‘verlaagd’ naar een WA+beperkt casco dekking. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Veelgestelde vragen Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van verzekeraars zegt: “In zijn algemeenheid hebben verzekeraars aangegeven ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege corona in de problemen komen, zo goed mogelijk willen helpen om voertuigen goed verzekerd te houden. We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op zijn website gelanceerd over het coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

En heeft in overleg met haar leden een raamwerk ontwikkeld voor verzekeraars, volmachten en tussenpersonen om oplossingen te bieden voor ondernemingen die door de corona-crisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het bericht hierover is hier terug te vinden: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/raamwerk-voor-ondernemers-in-nood-om-premie-schuldpositie-te-voorkomen

Maatregelen TX keur

Om de kwaliteitsambities van onze TX-keurmerkhouders in deze onzekere tijden een steuntje in de rug te geven, stelde TX-Keur een pakket met tegemoetkomende maatregelen samen:

 • Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
 • Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
 • Periode voor schadeherstel wordt verruimd
 • Opleidingseisen wordt verruimd
 • Coulance bij inspecties
 • Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur

Alle TX-keurmerkhouders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Kosten STA balie Schiphol

Via een KNV lid kregen we door dat, hoewel het vervoer van en naar Schiphol nagenoeg weg is gevallen, de STA balie op Schiphol de facturen onverkort doorzet naar ondernemers.

KNV heeft dan ook contact opgenomen met de STA balie of zij, net zoals we dat van andere leveranciers, lease maatschappijen en verzekeraars vragen, iets kunnen doen aan terugbrengen van kosten.

Het heeft de aandacht, maar vooralsnog heeft dat nog niet tot aanpassing van hun huidige beleid geleid. We houden de vinger aan de pols !

Algemene informatie en advies

Er wordt via internet heel veel informatie verspreid over de maatregelen en de Corona crisis. Kijk ook eens op deze websites, waar veel en goede informatie is te vinden.

Coronaloket VNO-NCW, MKB-Nederland en KvK

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken door hier te klikken. Ook de site van de KvK geeft een overzicht waar alle voorgestelde maatregelen in terugkomen: https://www.kvk.nl/corona/

MKB Ondernemerspanel open om in vroeg stadium mee te kunnen praten over nieuw in te voeren wet- en regelgeving

VNO-NCW en MKB-Nederland werven deelnemers voor de zogenaamde individuele MKB-toetsen. Beide organisaties starten daarom met het MKB Ondernemerspanel. Op die manier willen ze een groep ondernemers snel en efficiënt kunnen benaderen voor MKB-toetsen en enquêtes. Het is belangrijk dat dit panel een afspiegeling is van het brede MKB en de bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten brancheverenigingen (waar KNV ook bij is aangesloten).

Hoe aanmelden?

Ondernemers kunnen zich aanmelden via een vragenlijst (3 min.) op de website: www.mkbondernemerspanel.nl. Deelname aan het panel/onderzoek is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. Afmelden voor het panel kan te allen tijde via de eigen profiel-pagina.

Wie kan zich aanmelden?

Iedere (zelfstandig) ondernemer in Nederland kan zich aanmelden voor het MKB Ondernemerspanel.

De TOGS regeling is van toepassing verklaard voor de zzp’er – taxi bedrijf.

U moet daarvoor een aantal zaken kunnen aantonen:

 1. Omzet verlies van minimaal €4000,-  over een periode van drie maanden (16 maart t/m 15 juni) Dit zal wellicht geen probleem zijn bij een bedrijfsvoering die niet in deeltijd wordt gedaan.
 2. Vaste lasten van minimaal €4000,- over een periode van drie maanden (16 maart t/m 15 juni).

Hieronder een voorbeeld van kosten die daarvoor in aanmerking komen.

Voorbeeld:

    Maandelijks lease bedrag auto                            €850,-

    Auto verzekering per maand                                €400,-

    Telefoon kosten  per maand                                 €  35,-

    Kosten administratie  per maand                        €   75,-

    Totaal                                                                        € 1360,- per maand of €4080,- per drie maanden

Mogelijk zijn er afhankelijk van lokale situatie nog extra kosten die doorlopen zoals stallingskosten, BCT abonnement / taxicentrale / contributie (TTO) koepelorganisatie.

Kosten voor brandstof, kosten voor de wasstraat en ander onderhoud behoren niet tot de vaste lasten.

LET OP ! Uitgestelde betaling vaste lasten TOCH onder TOGS

Eerder mailden we rond dat uitgestelde vaste lasten niet als vaste lasten in de zin van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) meegeteld zouden kunnen worden. Maar we zijn daar flink op door blijven vragen, omdat we er vraagtekens bij plaatsten. We hebben vandaag van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), die de TOGS regeling uitvoert doorgekregen: “Vaste lasten die u normaal gesproken in de gestelde periode zou hebben, maar waarvoor u uitstel krijgt mag u meetellen. Uitstel van deze kosten is immers geen afstel. Bijvoorbeeld: Huurkosten van een bedrijfspand over deze periode die u pas later aan de verhuurder zou hoeven te betalen mag u dus wel meetellen. Dit zijn wel vaste lasten over deze periode.”

De eerder verstuurde informatie, die ook van de RVO afkomstig was, blijkt dus niet juist.


[1] Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.